معمولاُ ترک انفاق زن و اولاد به صورت همزمان واقع می شود .لذا این سوُال پیش می آید که آیا عمل زوج از باب تعدد جرم است یا جرم واحد می باشد؟در این مورد هیاُت عمومی دیوان عالی کشور در راُی شماره  34 1360/8/30 ترک انفاق زن و فرزند از ناحیه شوهر را که معمولا یکجا و بدون تفکیک هر یک از آنها ، ترک فعل واحد دانسته است ، اما ترک انفاق همسران متعدد از سوی شوهر ، از مصادیق تعدد مادی جرایم مشابه است که به استناد ماده 47 قانون مجازات اسلامی ، می تواند موجب تشدید مجازات گردد . زیرا در این حالت زوج مرتکب چند فعل جداگانه گشته است . او می بایست مبادرت به انفاق برای زنان متعدد خود به صورت جداگانه می کرد که ترک این کار ترک چند فعل است که هر کدام منجر به تحقق جرم واحدی می شود . طبق رای وحدت رویه فوق الذکر ، چیزی که باعث خروج ترک انفاق زن و فرزند از حالت تعدد می شود ، این است که انفاق آنها معمولا یکجا و بدون تفکیک صورت می گیرد . در نتیجه در حالتی که شخص نفقه زن و فرزند خود را که مثلا در دو شهر مختلف زندگی می کنند ، ترک کند،مشمول عنوان تعدد مادی جرایم از نوع مشابه گشته است ؛ زیرا در این حالت فرد دو ترک فعل جداگانه مرتکب شده است . همانطور که در صورت پرداخت نفقه می بایست مبادرت به دو فعل برای انفاق آنها می کرد . اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در یکی از نظریه های مشورتی خود ، ترک انفاق همسران ار از مصادیق ترک انفاق جرایم مشابه دانسته است .

 منابع :

1-زراعت ، عباس ، شرح قانون مجازات اسلامی ،( تعزیرات )، تهران ، نشر فیض ، 1377 .

2-شهری،غلامرضا و ستوده جهرمی ، سروش ، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه در مسایل کیفری، تهران ، انتشارات روزنامه رسمی ، 1377 .

+ نوشته شده توسط عدالتخواه در چهارشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۸۹ و ساعت 14:42 |